facebook

Usługi doradcze:

 • porady i konsultacje dla osób fizycznych;
 • doradztwo w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych;
 • wypełnianie wniosków, formularzy rejestracyjnych i zgłoszeniowych;
 • pomoc i porady w zakresie otwierania działalności.

Obsługa księgowa:

 • prowadzenie ksiąg handlowych;
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • reprezentowanie klientów w urzędach;
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych;
 • przygotowanie przelewów podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego;
 • sporządzanie deklaracji do GUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych do banku;
 • wyprowadzanie zaległości księgowych.

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów;
 • przygotowanie, umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy;
 • przygotowanie świadectw pracy;
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń;
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych ;
 • przygotowanie deklaracji ZUS i przesłanie drogą elektroniczną;
 • przygotowanie przelewów do ZUS;
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA;
 • przygotowanie rocznych informacji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów ( PIT-11 );
 • wypełnianie wniosków o wypłatę dofinansowania( z PFRON ) do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;
 • wypełnianie wniosków do Urzędów Pracy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla nowo zatrudnionego pracownika pozyskanego z UP;
 • wypełnianie wniosków do Urzędu Pracy na odbywanie stażu u pracodawcy przez osoby bezrobotne;
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych.